MENÜ

KVKK POLİTİKAMIZ

paktaş bina

Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi ve İmhası Politikası

A.                Amaç ve Kapsam

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, Paktaş Platform Kaldırma ve Taşıma Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş  (“Paktaş”) için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konuda Paktaş olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesine önem veriyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi ve İmhası Politikası’nın (“Politika”) amacı Paktaş’ın kişisel verilerini 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve yürürlükteki ikincil mevzuatlara uyumlu bir şekilde işlenmesini, aktarılmasını ve korunmasını sağlamak için başta özel hayatın gizliliği olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemek, buna ek olarak İlgili Kişiler’in gerek KVKK gerek yürürlükteki ikincil mevzuatlar çerçevesinde sahip oldukları hakları açıklamaktır.

İşbu Politika, Paktaş tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanması, imhası ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Paktaş tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda Paktaş, işbu Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

B.                 Tanımlar

İşbu KVK Politikası’nda kullanılan tanımlar ve terimler için KVKK’da ve KVKK kapsamında çıkartılan ilgili ikincil mevzuatlarda tanımlanan anlamlar haiz olacaktır. Bu bağlamda;

·                     Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

·                     İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·                     Kişisel Veri:Kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·                     Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·                     Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu

·                     Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

·                     Kişisel Veri Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

·                     Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

·                     KVKK:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

·                     İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

·                     Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

·                     İmha Politikası: Paktaş’ın Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi ve İmha Politikasını,

·                     Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

·                     Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi,

·                     VERBIS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ni,

·                     Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

·                     Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade etmektedir.

 

C.                İlgili Kişiler ve İşlenen Kişisel Veriler

Paktaş şu kişilerden kişisel veri toplayabilir veya işleyebilir;

(i)                 müşteriler, taşeronlar, tedarikçiler, iş bağlantıları ve potansiyel müşteriler (ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler) ve diğer iş ortakları;

(ii)               müşterilere sağlanan profesyonel hizmetler çerçevesinde kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler (örnek olarak; müşterilerin çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve onların referansları);

(iii)             Paktaş çalışanları, çalışanların aile fertleri ve iş başvurusu yapanlar ile onların referansları;

(iv)              web sitesini ziyaret edenler ve sosyal medya takipçileri; ve

(v)                üçüncü kişiler.

Paktaş tarafından toplanan kişisel veriler, ilgili kişinin Paktaş ile arasındaki ticari ve hukuki ilişki uyarınca değişkenlik gösterebilmektedir. Bununla beraber, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, özel nitelikli kişisel veriler, eğitim ve görsel veriler, aile yakınları verileri gibi kişisel veriler, Paktaş tarafından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ 

KATEGORİZASYONU 

AÇIKLAMA

İLGİLİ VERİ SAHİBİ

KİMLİK BİLGİSİ

TCKN, pasaport bilgileri, kimlik seri no ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

Müşteriler, ziyaretçiler, taşeron, tedarikçi gerçek kişiler ya da tüzel kişi taşeron, tedarikçinin gerçek kişi temsilcisi, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

İLETİŞİM VERİSİ

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.

Müşteriler, taşeron, tedarikçi gerçek kişiler ya da tüzel kişi taşeron, tedarikçinin gerçek kişi temsilcisi, iş bağlantıları, potansiyel müşteriler (ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler), iş ortakları, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

KONUM

VERİSİ

Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri

Yetkililer, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş çalışanları.

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN VERİSİ

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİK BİLGİSİ

İşyeri giriş-çıkış bilgileri, görüşme kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.

Müşteriler, ziyaretçiler, taşeron, tedarikçi gerçek kişiler ya da tüzel kişi taşeron, tedarikçinin gerçek kişi temsilcisi, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler

FİNANSAL BİLGİ

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, banka hesap bilgileri,

Paktaş çalışanları,

ÖZLÜK BİLGİSİ

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK pirimleri, bordrolar v.b.)

Paktaş çalışanları, çalışan adayları vb.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

Sağlık bilgisi, kan grubu, imza, kılık kıyafet ve adli sicil kaydı verisi

Paktaş çalışanları

HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ

Mahkeme veya idari merci kararları ile icra müdürlüğü belgelerinde yer alan veriler ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde saklanması gereken belge ve kayıtlar.

 

 

Paktaş çalışanları

BAŞVURU/

ŞİKAYET YÖNETİMİ BİLGİSİ

Paktaş’a yapılan başvuru ve/veya şikayetlerle ilgili olarak Paktaş ile paylaşılan talepler ve kişisel veriler. bunlarla ilgili kayıt ve raporlar

Tedarikçiler, iş bağlantıları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİ

Fotoğraf, kamera kayıtları.

Tedarikçiler, iş bağlantıları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, ziyaretçiler, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

TAŞIT VERİSİ

Plaka Bilgisi.

Tedarikçiler, iş bağlantıları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, ziyaretçiler, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

ELEKTRONİK VERİLER

Üyelik kayıtları, internet şifre parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, log kayıtları vb.

Müşteriler, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler ve üçüncü kişiler (Web sitesi ziyaretçileri, Paktaş’ın internet erişimini kullanan kişiler vb.)

MESLEKİ VE EĞİTİM VERİLERİ

Kişinin çalıştığı kurum bilgisi, meslek odası bilgisi, sicil numarası ve diploma notu, diploma fotokopisi vb.

Tedarikçiler, iş kontakları, müşteriler ve/veya onlarla ilişkili gerçek kişiler, potansiyel müşteriler, Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları, çalışan adayları ve üçüncü kişiler.

SEYAHAT VERİSİ

Uçuş bilgisi, tur rotası, konaklama bilgisi vb.

Paktaş’ın işbirliği içinde olduğu kurumların yetkili ve çalışanları, Paktaş’ın çalışanları.

 

 

D.                Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Paktaş, KVKK’nın izin verdiği ölçüde ve ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında, açık rızanın temininin gerektiği hallerde ise İlgili Kişi’nin açık rızasına da başvurarak kişisel verilerinizi işleyebilmekte, kaydedebilmekte, muhafaza edebilmekte, yeniden düzenleyebilmekte, yurtiçi veya yurtdışına aktarım sağlayabilmektedir.

Paktaş, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirket Unvanı:

Paktaş Platform Kaldırma ve Taşıma Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi:

Yazlık Mah. D-130 Karayolu Cad. No:95 Gölcük Kocaeli

Mersis Numarası:

0720054497100010

Ticari Sicil Numarası:

GÖLCÜK/2326

Resmi Web Adresi:

www.paktas.com

Elektronik Posta Adresi:

info@paktas.com

Telefon Numarası:

0262 433 2428

 

E.                 Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat hükümleri ile Politika’nın hükümleri arasında çelişki bulunması halinde Paktaş, yürürlükteki güncel mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

 

Politika, Paktaş uygulamalarının ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallara göre düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Paktaş, KVKK’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.

 

F.                 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Esaslar

Paktaş kişisel verileri, KVKK’da ve ilgili diğer Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir.

 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, veri sorumlusu konumundaki Paktaş, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun hareket etmektedir:

 

(i)                 Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşleme: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak Paktaş, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

(ii)               Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama:Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda Paktaş, ilgili kişilerin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önemleri almaktadır. 

(iii)             Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme:Veri sorumluları, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki Paktaş, veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmak ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık şekilde bilgilendirmektedir.

(iv)              İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Paktaş tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

(v)                İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Paktaş kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Paktaş öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Meşru menfaatleri gereği daha uzun  bir süre gerekli ise Paktaş daha uzun süre işleme yapabilmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Paktaş tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez; aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca ise bazı hallerde ilgili kişinin açık rızasına tabi olmadan kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki hallerde Paktaş KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kişinin açık rızasına başvurmadan veri işleme ve aktarım faaliyetlerini yürütebilir;

 

(i)                 Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

(ii)               fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

(iii)             bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

(iv)              veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

(v)                ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;

(vi)              bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ve

(vii)            ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

G.                Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

KVKK ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

Paktaş hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine sebebiyet verebilecek olan bu türden verilere oldukça hassas yaklaşmakta ve bu tür kişisel verileri Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almak kaidesiyle yine KVKK’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilgilisinin açık rızası aranmaksızın (veya gerekmesi halinde ilgili kişinin açık rızasını talep ederek) işleyebilmektedir.

 

Bu kapsamda, Paktaş tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Paktaş bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

H.                Kayıt Ortamları

 

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Ø     Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

Ø     Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, Luca, Perkotek, VERBİS.)

Ø     Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)

Ø     Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

Ø     Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

Ø     Optik diskler (CD, DVD vb.)

Ø     Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

Ø     Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

Ø    Kağıt

Ø    Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

Ø    Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

İ.                   Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Dayanağı

 

Paktaş kişisel verileri üçüncü kişiler Paktaş’a sağladıkları için toplayabilir veya edinebilir: veya Paktaş’ın Wi-fi ağına bağlanıldığı için, Paktaş’ın internet sitesi veya sosyal medya hesapları kanalıyla ya da kamuya açık aleni bir veri olduğu için toplayabilir veya edinebilir.

 

Paktaş uhdesinde bulunan kişisel verileri başta KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) olmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan ikincil mevzuatlar çerçevesinde işlenmekte ve öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası, Paktaş’ın meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak belirtilen diğer amaçlar ve sebepler nedeniyle, Paktaş tarafından ilgili kişilerden talep edilen veya doğrudan ilgili kişiler tarafından Paktaş ile paylaşılan kişisel verileri, Paktaş otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ve kaynaklar ile toplayabilir ve yine yasal olan süreler ile saklayabilir;

 

(i)                 Paktaş’ın tüm hizmet birimleri ile ilgili kişiler arasındaki görüşmeler;

(ii)               Paktaş’a sözlü, yazılı veya elektronik olarak yapılan başvurular;

(iii)             Paktaş’ın yakın ilişkisi bulunan bağlı ortaklık, iştirakler, üçüncü kişi ve kuruluşlar;

(iv)              Toplantılar ve kongreler;

(v)                Kamu Kurumları;

(vi)              İnternet üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya;

(vii)            Destek hizmeti alınan sair şirketler;

(viii)          Her türlü mevzuat veya sözleşme kapsamında Paktaş’ın işlem yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ve

(ix)              Kamuya açık aleni veriler.

 

 

 

 

J.                  Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına İlişkin Açıklamalar

 

Paktaş tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin( tedarikçi, taşeron vb bu kişilerin temsilcileri) müşteri pozisyonundaki kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

 

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir

 

1.                  Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5. ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Buna göre, Paktaş’ın faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 

Paktaş, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar;

 

(i)                 İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek;

(ii)               Kurumsal iletişimi sağlamak;

(iii)             Şirket’in güvenliğini sağlamak;

(iv)              İstatistiksel çalışmalar yapabilmek;

(v)                İmzalanan ticari vb sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek;

(vi)              Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak;

(vii)            Paktaş ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak;

(viii)          Yasal raporlamalar yapmak ve

(ix)              İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

 

2.                  İmhaya İlişkin Açıklamalar

 

Kişisel veriler;

 

(i)                 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya mülgası;

(ii)               İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması;

(iii)             Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması;

(iv)              KVKK’nın 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi;

(v)                Paktaş’ın, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKK’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması ve

(vi)              Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, Paktaş tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

 

K.                Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Alınan Tedbirler

 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

1.                   Teknik Tedbirler Hakkında

 

Paktaş işlediği kişisel verileri ve veri işleme faaliyetlerini bünyesinde kurduğu teknik sistemle düzenli olarak denetlemektedir. Teknik meselelerde ilgili uzman kurumlardan destek alınmaktadır. Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve bilhassa siber güvenlik alanlarındaki sistemler üzerinde teknik gelişmeler takip edilmekte ve bu yönde sistemler güncellenmektedir. Erişim ve yetkilendirme konularına hassasiyet gösterilerek mevcut çalışanların yetkileri gözden geçirilerek düzenlenmekte; eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanarak hesapları kapatılmaktadır. Antivirüs sistemleri ve güvenlik duvarları içeren yazılımlar kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri uyarınca tespit edilen olası eksikliklerin giderilmesi sağlanmaktadır.

 

2.                   İdari Tedbirler Hakkında

 

Paktaş hazırlamış olduğu işbu Politika ve [kişisel veri envanteri] dahil tüm kişisel veri dökümantasyonu ile KVKK ve ikincil mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmektedir. Bu bağlamda Paktaş kurumsal prosedürler oluşturmakta, sözleşmelerini veri sorumlusu sıfatına haiz olmasına göre veri güvenliği hükümlerini sağlayarak oluşturmakta, gizlilik taahhütnamelerini alarak veri güvenliğini arttırmaktadır. Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Paktaş tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. Kurum içi periyodik ve kimi zaman rastgele denetimler gerçekleştirmekte, risk analizlerini tespit etmektedir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik bir iç disiplin oluşturmakta ve kişisel verilere erişebilen yönetici kadrosundan bütün çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi vermekte ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca, güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.

 

3.                   Özel Nitelikli Verilere İlişkin Tedbirler Hakkında

 

Paktaş KVKK’nın 6. maddesinin ilk fıkrasında ifade edilen özel nitelikli kişisel verilerin korunması noktasında da konuya hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, Paktaş kişisel verilerin korunması adına almış olduğu teknik ve idari tedbirleri Kurul’un özel nitelikli kişisel veriler konusunda belirlediği asgari önlemleri dikkate alarak uygulamaktadır.

 

L.                 Paktaş Tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Paktaş’ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda işbu Politika hazırlanmıştır.

 

Paktaş’ın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

 

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlendiğinde, veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Paktaş kendisi adına kişisel verileri işlemesi için bir kişi veya kuruluş ile anlaştığında, kişisel veriler bu kişi veya kuruluşlar tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir.

 

Paktaş hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

 

Paktaş tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:


Değişkenleri çıkarma

:

İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangibir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bölgesel

gizleme

:

Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.

Genelleştirme

:

Birçok kişiye ait kişisel verinin biraraya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.

Veri karma ve bozma

:

Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

M.               Saklama ve İmha Süreleri

 

Paktaş’ın işlemekte olduğu ve işleyeceği kişisel verileri hangi süreyle saklamakla yükümlü olduğu ve hangi sürede imha edeceği aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

 

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ve özlük verileri dışında kalan diğer özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

Çalışan

İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.

İşOrtağı/ÇözümOrtağı/Danışman

İşOrtağı/ÇözümOrtağı/Danışman ile Paktaş  arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, İşOrtağı/ÇözümOrtağı/Danışman çalışanı verileri

İşOrtağı/ÇözümOrtağı/Danışmanın, Paktaş ile olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

Ziyaretçi

Paktaş’a ait fiziki mekâna girişte alınan Ziyaretçi ‘ye ait ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, araç plakası ile  kamera kayıtları,

2 yıl süre ile saklanır .

Aday Personel

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

Başvuru tarihinden itibaren 1 yıldır.

Stajyer(öğrenci)

Stajyere ait staj dosyasında yer alan bilgiler

Staj ilişkisinin devamında ve hitamından itibaren 1 yıl müddetle muhafaza edilir.

Müşteri

Müşteri'yeait ad, soyad, T.C.Kimlik Numarası, iletişim bilgileri, banka bilgileri, e-mail, adres, vergi numarası, vergi dairesi, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, özel gün bilgileri vb. bilgiler.

Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

Müşteri

Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi

1 yıl süre ile saklanır. Kamera 15 gün

 

 

PAKTAŞ’ın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. Kişilerin gerçek kişi olması halinde veya tüzel kişi olmaları halinde temsilcilerine ait kişisel bilgiler.

 

Paktaş’ın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. ile PAKTAŞ arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon numarası vb. Kişisel verileri.

Paktaş’nın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

 

Periyodik İmha Süresi, Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Paktaş kişisel verileri Kişisel Veri Envanteri’nde belirlenen saklama süresinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde imha eder.

 

N.      Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Kişiler ve Görevleri

 

Paktaş’ın kişisel veri saklama ve imha süreçlerinde yer alan personel ve bunların görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

 

Unvan

 

GörevTanımı

Kişisel Veri Yöneticisi:

Hayrettin Görgen  Gen. Md. Yrd

:

Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek;  Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerden gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.

Kişisel Ver iUzmanı:

Özge İspir

İnsan Kaynakları Yöneticisi

:

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Kurulu Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Kurulu Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Kurulu Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Kurulu Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

O.                Kişisel Veri Aktarımı

 

1.                  Yurtiçinde Kişisel Veri Aktarımı

 

Paktaş kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

 

Paktaş tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda; KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve 6. Maddesinin 3. Fıkrası altında belirtilen koşullar mevcut olduğu takdirde açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

 

Ayrıca, Şirket, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olması koşuluyla, yönetmeliklerde belirtilen güvenlik önlemlerini alarak, kanunda veya ilgili mevzuatta veya varsa Veri Sorumlusu ile imzalanan sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece, gerektiği hallerde ise ilgili kişinin rızasına da başvurarak Türkiye'deki üçüncü kişilere ve Grup şirketlerine kişisel verileri aktarabilir.

 

2.                  Yurtdışında Kişisel Veri Aktarımı

 

Paktaş kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir.

 

KVKK kapsamındaki kişisel verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararınca yeterli koruma bulunması durumunda aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmadığı hallerde aktarımın yapıldığı ülkelerde Şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı sağlamayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un bu konudaki iznin alınması kaydıyla gerçekleştirilebilecektir

 

3.                  Aktarım Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

 

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK’nın 8. maddesi uyarınca paylaşılır.

 

 

 

 

 

P.                 Veri Güvenliği

 

Paktaş KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin kaybolmasını, yanlış kullanılmasını, sehven tahribattını ve kişisel verilerde değişiklik yapılmasını engellemek için uygun teknolojik ve organizasyonel kontrollerin yapılmasını sağlamaktadır.

 

Paktaş’ın kişisel verilere erişimi olan personeli, bu bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla gerekli eğitimleri almıştır. Kişisel verilere erişim izni olan personelin bu verilere erişmelerine ancak görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç duydukları ölçüde izin verilmektedir. Kişisel verilere erişebilecek kişiler aynı zamanda sıkı profesyonel gizlilik kurallarına tabidir.

 

En yeni tehditlere karşı etkili olmasını sağlamak adına, güvenlik savunma önlemlerimiz düzenli olarak izlenir ve test edilir.

 

Q.                İlgili Kişi’nin Hakları

 

Kişisel verileri Paktaş tarafından işlenen tüm gerçek kişiler Paktaş’a info@paktas.com adresinden başvurarak kendisiyle ilgili;

 

(i)                 kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

(ii)               kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(iii)             kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(iv)              yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(v)                kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(vi)              KVKK’nın 7. maddesine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(vii)            kişisel verinin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme, silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(viii)          kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ve işlenmesi sonucunda aleyhe oluşan bir sonuca itiraz etme; ve

(ix)              kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranmış olunması halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 28 inci maddesi gereği bu kanun hükümleri şu hallerde uygulanmaz ve dolayısıyla ilgili kişiler aşağıdaki hallere dayanarak haklarını ileri süremezler:

(i)                 kişisel verilerin üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;

(ii)               kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi;

(iii)             kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi;

(iv)              kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi;

(v)                kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Yine KVKK’nın 28. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler;

 

(i)                 kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması;

(ii)               kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi;

(iii)             kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması; ve

(iv)              kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

KVKK veya ilgili yan mevzuat hükümleri uyarınca, kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin tüm taleplerini info@paktas.com adresine“Kişisel Veri Başvuru Dilekçesi” başlığıyla gönderebilirler. Bu başvuruyu yaparken kişisel veri sahipleri, Paktaş’a daha önce bildirmiş oldukları ve halihazırda Paktaş sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinlerini kullanabilir ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca tanımlanmış elektronik veya mobil imza kullanabilirler.

 

Şirket Adı

Mersis No.

Mail adresi

Paktaş Platform Kaldırma ve Taşıma Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş.

0720054497100010

info@paktas.com

 

Kişisel veri sahipleri, dilerlerse ıslak imzalı başvuru dilekçelerini Yazlık Mah. D-130 Karayolu Cad. No: 95 Gölcük Kocaeli veya Sepetlipınar Mah. Demokratlar Cad. No:21 Başiskele/Kocaeli adresine veya elektronik imzalı olarak info@paktas.com adresine iletebilirler.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

R.                DEĞİŞİKLİK, GÜNCELLEME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

 

Şirketimiz; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika'nın,  yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla değiştirilmesi durumunda, ilgili metnin en güncel versiyonu web sitemizde ilan edilecektir.

 

PAKTAŞ PLATFORM KALDIRMA VE TAŞIMA MAKİNALARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

 

KVKK Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.1. GİRİŞ

İşbu imha politikası Paktaş Platform Kaldırma ve Taşıma Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş. kısaca (“PAKTAŞ”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin PAKTAŞ tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, adaylarımızın, stajyerlerimizin, gerçek kişi müşterilerimizin, tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi çalışanlarının, gerçek kişi tedarikçilerimizin, tüzel kişi tedarikçilerimizin gerçek kişi çalışanlarının, gerçek kişi çözüm ortaklarımızın, tüzel kişi çözüm ortaklarımızın gerçek kişi çalışanlarının ve herhangi bir nedenle PAKTAŞ nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

 

1.2. TANIMLAR

Doğrudan tanımlayıcılar

:

Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

Dolaylı tanımlayıcılar

:

Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

İlgili kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun

:

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik

:

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kayıt ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

:

“www.paktas.com adresinden ulaşılabilecek, PAKTAŞ elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,

Veri kayıt sistemi

:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

2. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

PAKTAŞ nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel veriler elektronik ve fiziksel kayıt ortamı olarak iki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. PAKTAŞ her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

a) Fiziksel ortamlar

:

Verilerin kâğıt üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.

b) Dijital ortamlar

:

PAKTAŞ bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.

c) Elektronik ortamlar

:

PAKTAŞ bünyesinde yer alan elektronik kayıt ortamıdır.

 

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

PAKTAŞ, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

2.2.1. Teknik Tedbirler

PAKTAŞ, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır;

 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
 • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
 • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
 • PAKTAŞ bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

2.2.2. İdari Tedbirler

PAKTAŞ, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel verilere erişimi olan tüm PAKTAŞ çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçlı anlaşmalı hukuk birimi kurum içi periyodik eğitimler vermektedir.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

2.2.3. Şirket İçi Denetim

PAKTAŞ, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde PAKTAŞ sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, PAKTAŞ bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

3. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1. Saklama Nedenleri

PAKTAŞ kişisel verileri sözleşmesel ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere yasalarda belirtilen sürelerden uzun olmamak kaydı ile meşru menfaatlerin gerektirdiği süre kadar KVKK madde 5 ve 6 hukuki nedene dayandırılarak saklanmaktadır.

3.1.2. İmha Nedenleri

PAKTAŞ bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci maddesinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde re’sen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci maddesinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

PAKTAŞ, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

PAKTAŞ tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

3.2.1.1 Silme Yöntem​leri

Fiziki Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Silme

:

Fiziksel ortamda bulunan kişisel verilerin silinmesi yöntemi yerine aşağıdaki tabloda yer alan yok etme yöntemi kullanılmaktadır.

Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme

:

Dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme

:

Fiziksel ortamda bulunan kişisel veriler öğütme ya da yakma yöntemi kullanılarak yok edilir. Öğütme veya yakma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin makinede öğütülerek veya ateşle yakılmak sureti ile geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde yok edilmesi şeklinde yapılır.

Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme

:

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

Yazılımdan güvenli olarak silme

:

Kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 

3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Değişkenleri çıkarma

:

İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bölgesel gizleme

:

Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.

Genelleştirme

:

Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.

Veri karma ve bozma

:

Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

PAKTAŞ, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1. Saklama Süreleri

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ve özlük verileri dışında kalan diğer özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 10 (on) yıl müddetle muhafaza edilir.

Çalışan

İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler

Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10 (on) yıl müddetle muhafaza edilir.

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile PAKTAŞ arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, PAKTAŞ’la olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

Ziyaretçi

PAKTAŞ’a ait fiziki mekâna girişte alınan Ziyaretçi‘ye ait ad, soyad, araç plakası vb.

2 yıl süre ile saklanır.

Aday Personel

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

Başvuru tarihinden itibaren 1 yıldır.

Stajyer(öğrenci)

Stajyere ait staj dosyasında yer alan bilgiler

Staj ilişkisinin devamında ve hitamından itibaren 1 yıl müddetle muhafaza edilir.

Müşteri

Müşteri'ye ait ad, soyad, T.C.Kimlik Numarası, iletişim bilgileri, banka bilgileri, e-mail, adres, vergi numarası, vergi dairesi, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, özel gün bilgileri vb. bilgiler.

Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

Ziyaretci, Tedarikçi ve Müşteri gibi işyerine gelen tüm gerçek kişiler.

Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi

1 yıl süre ile saklanır. Kamera kayıtları 15 gün.

 

 

PAKTAŞ’ın İşbirliği İçinde olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. kişilerin gerçek kişi olması halinde veya tüzel kişi olmaları halinde temsilcilerine ait kişisel bilgiler.

 

PAKTAŞ’ın İşbirliği İçinde olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. ile PAKTAŞ arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon numarası vb. kişisel verileri.

PAKTAŞ’ın İşbirliği İçinde olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

 

Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

3.3.2.   İmha Süreleri

PAKTAŞ, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden PAKTAŞ’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; PAKTAŞ talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  PAKTAŞ’ın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. PAKTAŞ, her halde yapılan işlemle ilgili kişiye bilgi verir.

 

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep PAKTAŞ tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

3.4. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; PAKTAŞ işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.01.2021 tarihinde başlar ve periyodik imha edilecek veri için belirlenen sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde yerine getirilir.

3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

PAKTAŞ, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

PAKTAŞ, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

3.5.1. Teknik Tedbirler

 • PAKTAŞ, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
 • PAKTAŞ, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
 • PAKTAŞ, imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
 • PAKTAŞ, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

3.5.2. İdari Tedbirler

 • PAKTAŞ, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
 • PAKTAŞ, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
 • PAKTAŞ, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
 • PAKTAŞ, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
 • PAKTAŞ, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.

4. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ KURULU

PAKTAŞ bünyesinde bir Kişisel Veri Kurulu kurar. Kişisel Veri Kurulu, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

Kişisel Veri Kurulu, bir yönetici, İdari/Teknik bir uzman olmak üzere iki kişiden oluşur. Kişisel Veri Kurulunda görevli PAKTAŞ çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

Unvan

 

Görev Tanımı

Kişisel Veri Yöneticisi:

Hayrettin Görgen Gen. Md. Yrd.

:

Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.

Kişisel Veri Uzmanı:

Özge İspir

İnsan Kaynakları Yöneticisi

:

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Kurul Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Kurul Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Kurulu Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Kurulu Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

5. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM

 

PAKTAŞ, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

5.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI

28.02.2020

:

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası yayınlanmıştır.

* eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.*